PROJEKTI

PROJEKT : »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«

Vodilni partner projekta: Društvo dolomitne lutke

Ostali partnerji projekta: Zavod Jezerski hram Cerknica, Zavod Ars Viva, Občina Bloke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Osnovni podatki o projektu:

• Naziv projekta: »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske« •Akronim: »Raziskovalni turizem varuje in ohranja« •Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Aktivnosti projekta:

Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih naravnih vrednot na območju 3 občin. Z analizo se bo ugotovilo »ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi rezultatov analiz izbrana 1 jama.

Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami.

Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena.

Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Študijske ture bodo prilagojene ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska.

Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini.

Cilji projekta:

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in ohranjanju narave: Cilj dosegamo z izvedbo ozaveščevalnih operacij in aktivnosti s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine (delavnice za predstavnike lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti, izobraževanja za lokalno prebivalstvo) ter medijsko promocijo varstva okolja, narave in kulturne dediščine širši populaciji preko aktivnosti (terenske oddaje, studijske pogovorne oddaje, novinarska konferenca, predstavitveni promocijski spot o novem produktu »raziskovalni turizem v podzemnih jamah«, priprava novega produkta “raziskovalni turizem v podzemnih jamah”)

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: Cilj dosegamo z izvajanjem pilotnih aktivnosti: raziskave in ugotavljanje »ničelnega stanja« 6 podzemnih jam, čistilne akcije v podzemnih jamah (izboljšanje stanja okolja in naravne dediščine), priprava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za izbrano jamo ter posredovanjem tega modela in načrta odgovornim inštitucijam države, s čimer bo operacija prispevala tudi k bodočemu urejanju stanja in varovanja jam na območju LAS Notranjska, kot tudi širše v slovenskem prostoru.

Pričakovani rezultati projekta: Ohranjanje delovnih mest na podeželju, novi produkti in storitve ter njihova promocija, izobraževale delavnice in študijske ture, vključevanje ranljivih skupin, čistilne akcije v podzemnih jamah, strokovne raziskave podzemnih jam.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

OBRH-GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA , str.36: »RAZISKOVALNI TURIZEM V JAMAH NA NOTRANJSKEM VARUJE IN OHRANJA NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNO DEDIŠČINO«

»Raziskovalni turizem varuje in ohranja«

PROJEKT: »Živa narava«

Vodilni partner projekta: Zavod Symbiosis

Ostali partnerji projekta: Zavod Jezerski hram, Društvo dolomitne lutke, Turistično gostinski center Jezerski hram d.o.o.

Informacije o projektu:

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, lastna sredstva partnerjev

Trajanje: 1.1. 2020 do 30.9.2021

Opis projekta

Območje LAS Notranjska obsega številne kraške fenomene in izstopa po površini zavarovanih območijin območij Natura 2000. Vendar tudi tu beležimo slabšanje ohranitvenega stanja habitatov in zmanjševanja populacij rastlin in živali. Ključni aktivnosti, s katerima lahko zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti sta informiranje in ozaveščanje. Eden od ključnih problemov, s katerimi se soočamo pri ohranjanju narave je, da je sodobna družba vse bolj odtujena od narave. To ni fenomenle mestnih okolij, temveč vse bolj tudi podeželskih, saj so prebivalci pogosto zaposleni v mestih in tudi na podeželju vse manj časa preživijo v naravi. Če želimo, da bodo ljudje razumeli prizadevanja za ohranjanje narave in bodo zato tudi pripravljeni spremeniti svoje vedenje, morajo naravo doživeti, jo opazovati in razumeti. Številne tuje študije kažejo, da ima igra v naravi pozitivne vplive na družbeno, čustveno, intelektualno in fizično dobrobit otrok. Prav tako možnost igre v naravi v otroštvu pomembno prispeva k oblikovanju okoljskih vrednot in naravovarstvenega vedenja. V projektu Živa narava bomo izvedli celovito ozaveščevalno kampanjo, s katero bomo okrepili zavedanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave ter jih spodbudili, da si bodo vse generacije prizadevale za njeno ohranjanje. Projekt je skladen s ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, ki vključuje cilj ohranjanja okolja in narave s povečanjem ozaveščenosti prebivalcev območja .

V okviru projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

Raziskave odnosa do narave: javnomnenjska raziskava mnenja o naravi med prebivalci LAS Notranjska, intervjuji s starejšimi prebivalci, izbor starih slik in primerjava s stanjem narave danes.

Raziskava dvoživk: dvoživke so pomemben pokazatelj stanja v okolju, zato bomo v sklopu projekta ponovili celovit popis dvoživk na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Rezultate bomo lahko primerjali s preteklimi raziskavami, ki smo jih opravili med leti 2000 in 2009. Popis bomo izvedli s pomočjo članov Herpetološkega društva in prostovoljcev iz lokalnega okolja.

Ozaveščevalna kampanja: v sklopu kampanje bomo podnasloviliin na treh lokacijah predvajali film “The Project Wild Thing“, ki skozi zanimivo zgodbo prikazuje, kako pomembno je, da imajo otroci možnost preživljanja prostega časa v naravi. Za lokalne prebivalce bomo člani projektne skupine organizirali serijo predavanj o različnih tematikah s področja varstva narave. Pripravili bomo razstavo Narava, nekoč in danes, na kateri bomo predstavili stare in nove fotografije narave.

Doživetja v naravi: izvedli bomo 3 izlete za odrasle prebivalce, na katerih bo poudarek na spoznavanju vrst in njihovih življenjskih okoli ter pripravili še 6 drugih tras za izlete na območju LAS, ter jih na privlačen način predstavili na projektni spletni strani.

Igre v naravi: zasnovali bomo 10 iger za otroke ter v vsaki projektni občini organizirali dogodek za otroke v naravi. Delavnice so namenjene otrokom, pa tudi njihovim skrbnikom. Igre bomo predstavili tudi na spletu in jih popestril s kratkimi video posnetki postopkov izvedbe iger.

Pričakovani rezultati projekta:

Z javnomnenjsko raziskavo in vodenimi intervjuji bomo dobili jasen vpogled v odnos lokalnih prebivalcev do narave.

Popis dvoživk bo služil kot pokazatelj stanja v naravi, primerjava s preteklimi popisi pa bo omogočila oceno trendov.

Pričakujemo, da bomo pri lokalnih prebivalcih povečali okrepili razumevanje različnih tematik s področja varstva narave, na vodenih izletih pa bodo imeli lokalni prebivalci priložnost, da spoznajo in doživijo naravo, ki jih obdaja, in se aktivneje vključijo v njeno ohranjanje.

Z igrami v naravi bomo otrokom omogočili zabavno preživljanje prostega časa v naravi, ustvarjanju pozitivnih izkušenj in pridobivanju novega znanja o naravnih procesih.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

OBRH-GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA , str.28: »Živa narava«

PROJEKT: »Mobilno do znanja, kulture in družbe«

Vodilni partner projekta: Zavod Ars Viva

Ostali partnerji projekta: Društvo dolomitne lutke, Zavod Jezerski hram, Turistično društvo Bloke, Fractals; zavod za družbene inovacije

Trajanje operacije: 1.11. 2019 – 31.12. 2020

Skupna vrednost operacije: 65.001,81 EUR;

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.188,94 EUR

Na območju Notranjske z operacijo »MOBILNO DO ZNANJA, KULTURE IN DRUŽBE«, želimo z nakupom prilagojenega kombija za prevoz invalidov, starejših in drugih skupin doseči naslednji cilj:

Povečati mobilnost gibalno oviranih oseb, starejših in njihovih spremljevalcev ter družin, tako na področju turizma, izobraževanja, izletništva, druženja kot tudi v vsakodnevnem življenju (npr. prevozi do zdravnika). Na ta način želimo krepiti razvoj novih oblik programov, ki bodo spodbujali ukrepe aktivnega staranja ter spodbujali deprivilegirane ranljive skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa in vključevanju v družbo. Zato bodo v sklopu operacije razvite storitve, ki bodo spodbujale zdrav in aktiven življenjski slog in razvoj prostočasnih dejavnosti. Obenem želimo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in socialno aktivacijo skupin ter trajnost operacije, tudi z vzpostavitvijo inovativnih partnerstev (Deos d.d. – dom za ostarele Cerknica, Medgeneracijski center Stari trg pri Ložu, Tic Bloke). Povečati mobilnost in dostopnost do dogodkov ranljivih skupinh, ki so oddaljene od urbanih območji ali zaradi različnih dejavnikov nimajo možnosti prevoza do želenega cilja.

S ponudbo različnih dogodkov, izobraževanj, aktivnosti in storitev tudi izven urbanih območij bomo povečali pestrost in ponudbo dogodkov prilagojenih za različne ciljne skupine in potrebe le teh. Z izbranimi tematikami delavnic, izobraževalnih dogodkov in družabnih dogodkov ter dogodkov namenjenim ozaveščanju o varstvu okolja in ohranjanju kulturne in naravne dediščine bomo:

  • dvignili zavest o ohranjanju kulturne in naravne dediščine,
  • dvignili zavest o pomembnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe,
  • povečali socialno vključenost trenutno zapostavljenih skupin,
  • spodbudili ciljne skupine k aktivnemu preživljanju časa.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

PROJEKT: »Z Valvasorjem po Notranjski«

Projekt Valvasor je partnerski projekt notranjskih nevladnih organizacij in društev ter občine.

Vodilni partner projekta: Zavod Jezerski hram

Ostali partnerji projekta: Društvo dolomitne lutke, Občina Bloke, Društvo ljubiteljev križne jame, Zavod Ars Viva

Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI: Nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Ukrep SLR:

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU NOTRANJSKE

Tematsko področje:

Razvoj osnovnih storitev

Predmet operacije je razvoj in oblikovanje novega integriranega turističnega tematskega produkta z dodano vrednostjo.

“Nove storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi, interpretaciji Valvasorjevega dela Slava Vojvodine Kranjske. Janez Vajkard Valvasor je v tem delu zelo natančno opisoval tudi današnjo Notranjsko: občine Cerknica, Bloke, Loško dolino. Naravne danosti, pokrajina, kulturna dediščina, ljudje, njihove šege in navade so ga tako pritegnile, da se je o njih obširno razpisal in jih preučil. Navdušil ga je Bloški izum za zimo, kot je sam poimenoval Bloške smuči, navdušili so ga gradovi, grad Šteberk tudi grad Lož v Loški dolini, še posebej pa ga je presunilo naravno čudo presihajoče Cerkniško jezero. Na podlagi opisa tega fenomena je izdelal tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta 1687 pa je postal tudi član takratne imenitne kraljeve družbe v Londonu Royal Society”.

Cilji:

Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju

V operaciji bodo partnerji oblikovali nove inovativne tematske storitve z dodano vrednostjo in nov integriran tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in posledično tudi ponudbo območja Las Notranjska.

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska.

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine

Vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na ozaveščanju, varovanju dediščine za zanamce.

Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu

Oblikovanje mreže za dolgoročno sodelovanje na področju trajnostnega turizma .

Aktivnosti:

OBLIKOVANJE NOVEGA INTEGRIRANEGA TEMATSKEGA PRODUKTA Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI

Oblikovanje novih tematskih storitev z dodano vrednostjo in pilotna izvedba storitev

Oblikovanje novega integriranega tematskega produkta z dodano vrednostjo in plasiranje produkta na trg

Pilotna izvedba novega tematskega produkta Izvedba za ciljne skupine

KREPITEV LOKALNE KULTURNE IDENTITETE – OZAVEŠČANJE/IZOBRAŽEVANJE

Izvedba brezplačnih tematskih dogodkov

Ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine: varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja, nove storitve z dodano vrednostjo, vključevanje ranljivih skupin v nove storitve – priprava/izvedba, aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

MREŽENJE PONUDNIKOV V TURIZMU

Povezovanje ponudnikov v turizmu.

Rezultati :

Razvitih 5 novih osnovnih storitev z dodano vrednostjo

Vzpostavljena 1 mreža sodelovanja

Izvedenih 16 ozaveščevalnih dogodkov

Izvedenih 6 pilotnih aktivnosti

Izvedena 1 interaktivna tematska razstava

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt z Valvasorjem po Notranjski je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

“Za vsebino je odgovoren Zavod Jezerski hram. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.”

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

DOGODEK V OKVIRU OPERACIJE »Z Valvasorjem po Notranjski«

IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU OPERACIJE »Z Valvasorjem po Notranjski«

OBRH-GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA, stran 32: Nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju