PROJEKTI

PROJEKT: »Poun kufr – notranjsko narečje povezuje generacije«

Partnerji projekta:

 • Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram
 • Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
 • Zavod Oron – zavod za obveščanje, raziskovanje in načrtovanje
 • Društvo dolomitne lutke

Trajanje projekta: 01.01.2022 do 31.03.2023

Vrednost projekta: 39.997,24 eur

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Osnovni podatki o projektu:

Naziv projekta: »Poun kufr – notranjsko narečje povezuje generacije« 

Akronim: »Poun kufr« 

Opis projekta: 

V letu 2022 v partnerstvu Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica,  ter Društva dolomitne lutke pričenjamo nov projekt.  

Predmet operacije je vzpostavitev nove storitve/produkta – spletnega slovarja narečnih izrazov območja Las Notranjska, ki smo ga poimenovali POUN KUFR. Preko izvedbe raziskave o narečnih izrazih na območju urbanih območji Las Notranjska in primerne slikovne, zvokovne in video obdelave ter preko analize sekundarnih virov, izvedbe najrazličnejših dogodkov in priprave novih programov bomo aktivirali ciljne skupine in dosegli skupen rezultat – to je spletni slovar narečnih izrazov Las Notranjska.

Vzpodbujamo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ter nadgradnjo obstoječe ponudbe programov in storitev s poudarkov na vključevanju ranljivih skupin v urbanih območjih.


Slovenija je sicer majhna dežela, a zelo raznolika. Njena raznolikost se kaže tudi v slovenskem jeziku, ki se ponaša s številnimi narečji. V narečjih se odražajo posebnosti slovenskih pokrajin, njihova kultura,  jezikovna, pa tudi etnološka dediščina. Slovenščina je med slovanskimi jeziki najbolj narečno razčlenjena, saj pozna okoli 50 narečij, ki se združujejo v sedem narečnih skupin: gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko, koroško, primorsko in rovtarsko. Območje Las Notranjska sodi v dolenjsko narečno skupino.

Narečja, kot izrazi, predstavljajo našo nesnovno kulturno dediščino. Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine opredeljuje nesnovno dediščino kot » prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezani orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. Nesnovna dediščina zagotavlja občutek za identiteto in povezanost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti.


Pomembno je, da se kot Notranjci zavedamo posebnosti našega narečja, jih spoštujemo in ohranjamo. Narečne besede iz področja LAS (Loška dolina, Bloke in Cerknica) zaradi sprememb v družbi hitro izginjajo, pomemben vzrok je tudi zapostavljen element sodelovanja med generacijami. Posamezniki se sicer trudijo in peščico narečnih izrazov tu ali tam zapišejo, nimamo pa na celotnem območju LAS enovite baze narečnih izrazov. Prav iz tega razloga smo vzpostavili partnerstvo, ki bo v okviru pričujočega projekta vzpostavilo spletni slovar narečnih izrazov območja Las Notranjska, ki smo ga poimenovali POUN KUFR.

S postavitvijo slovarja narečnih izrazov bomo zagotovili enotno – »živo« lokacijo, kjer se bodo narečne besede zbirale na enem mestu za celotno območje Notranjske. Nov spletni slovar narečnih izrazov bo vzpostavljen na spletni strani Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.

Rezultati projekta: 

 • Spletni slovar narečnih izrazov:
  vzpostavljena nova spletna platforma, identificiranih 400 gesel/izrazov
 • Novi programi:
  pohod po notranjski s polnim kufrom narečnih besed, oblačila iz babičinega kufra – oblačilna tradicija notranjske
 • Dogodki za ciljne skupine:
  čajanke, natečaj, kviz, razstava, pilotne izvedbe novih programov

Vabili na “ČAJANKO NAREČNIH IZRAZOV” :

VABILO: Stari trg pri Ložu

VABILO: Nova vas

VABILO : Pohod po Notranjski s polnim kufrom narečnih besed, 14.4.2023

VABILO : Pohod po Notranjski s polnim kufrom narečnih besed, 18.4.2023

PROJEKT: »Pokrivala na Notranjskem« 

Vodilni partner projekta: Društvo dolomitne lutke

Ostali partnerji projekta: Zavod Jezerski hram, Kmetija T’dolenj, Turistično-gostinski center Jezerski hram d.o.o.

Trajanje projekta: 01.06.2020 – 31.05.2022

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Osnovni podatki o projektu:

Naziv projekta: »Pokrivala na Notranjskem – od odseva izumrlih lokalnih posebnosti do iskanja pripadnosti za doživeto turistično ponudbo« 

Akronim: »Pokrivala na Notranjskem« 

Opis projekta: 

Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala. Imela so praktično funkcijo zaščite glave. Narejena so bila z majhnim ogljičnim odtisom, iz različnih naravnih materialov, ki so jih pridobivali iz lokalnega okolja. Tako so uporabljali zajčjo dlako za izdelavo polstenih klobukov, strojene kože polhov za izdelavo polhovih kap (polhovk) in slamo, nabrano na kraških travnikih, za izdelovo slamnikov. Za delo so uporabljali ročno orodje in ne strojev na elektriko ali naftne derivate, kar je dodatno pripomoglo k nizkemu ogljičnemu odtisu dejavnosti. Omenjene dejavnosti so bile prisotne in se najdlje ohranile v mestu Lož. 

Poglaviten material za izdelavo kap na Notranjskem so bile kože polhov, zato je bil tudi lov na polhe tradicionalno zelo dobro razvit. Polhe so poleg v namene strojenja kož uporabljali tudi za hrano, njihovo mast pa kot zdravilo. Najbolje opisuje življenjski prostor polhov, njihove načine lova, uporabe ter običaje povezane z njimi Janez Vajkard Valvasor, v svojem delu Slava Vojvodine Kranjske. Določena dejstva iz tistega časa ter tudi določeni običaji in znanja so se ohranili do danes.

Glavne aktivnosti projekta:

Analizira stanja na terenu na temo »Pokrivala na Notranjskem«: poizvedelo se bo o trenutnih modnih trendih nošenja in izdelovanja pokrival na območju LAS Notranjska in širše ter izbralo 2 najbolj zanimiva postopka za izdelavo pokrival. Raziskala se bo ohranjenost tradicionalnih pokrival, prisotnost njihovega izdelovanja na območju LAS Notranjska, pridobil in pripravil se bo material za njihovo izdelavo, orodje in oprema.

Prenos znanja o izdelavi notranjskega pokrivala iz aktivnega nosilca izročila v lokalnem okolju na zaposlenega za polovični delovni čas v projektu: v procesu prenosa znanj na nosilca dediščine se bo izdelalo nekaj edinstvenih notranjskih pokrival iz dveh različnih materialov (v prvi fazi prvi material, v drugi fazi drugi material), za potrebe ohranjanja dediščine, promocije in predstavitve novega produkta; pokrivala bodo povezovala tradicijo, današnjo modo in potrebe trga.

Raziskava polhov na Notranjskem (kot najbolj pogosto uporabljene živali za izdelavo pokrival): raziskal se bo življenjski prostor polha, tradicionalni način lova na polhe in običaji povezani z njim, tudi s pomočjo študija Valvasorjeve Meščanske izdaje Slave Vojvodine Kranjske, ter primerjava takratnega stanja z zdajšnjim stanjem življenjskega prostora polha in ohranjenosti dediščine, povezane s polhom na terenu.

Oblikovanje interpretacijskih sprehodov s tematiko »Pokrivala na Notranjskem«: oblikovalo in trasiralo se bo interpretacijske sprehode s tematiko »Pokrivala na Notranjskem«. Pripravilo in oblikovalo se bo 6 delavnic za ciljne skupine – 3 na temo pokrival, 3 na temo polhov. Izdelalo se bo spletni priročnik o notranjskih pokrivalih in posnelo dokumentarni film o dediščini »Pokrivala na Notranjskem«.

Cilji projekta

CILJ 1: Povečanje inovativne podjetniške aktivnosti 

Aktivnosti:

 • priprava 1 novega produkta »Pokrivala na Notranjskem«
 • oblikovanje 6 delavnic, ki bodo po zaključku operacije predstavljali osnovo za tržno dejavnost
 • oblikovanje 6 interpretativnih sprehodov, ki bodo po zaključku operacije predstavljali osnovo za tržno dejavnost
 • izvedba 1 prenosa tradicionalnega znanja o izdelovanju pokrival iz starejšega nosilca na mlado žensko; ob prenosu izdelanih 12 pokrival

CILJ 2: Spodbujanje sodelovanja za skupni nastop na trgu

Aktivnosti:

 • izvedba 1 novinarske konference o novem produktu, ki povezuje različne deležnike
 • izvedba festivala »Pokrivala na Notranjskem«, ki bo postal tradicionalen in bo povezoval različne ponudnike storitev

CILJ 3 IN 4: Višja ozaveščenost prebivalstva območja o varstvu okolja ter ohranjanju narave in kulturne dediščine ter Ohranjanje stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine

Aktivnosti:

 • medijske objave o aktivnostih operacije povezanih z varstvom okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine
 • izvedba delavnic in intrepretativnih sprehodov
 • javna spletna objava priročnika o pokrivalih
 • javna objava dokumentarnega filma o dediščini 
 • izvedba festivala dediščine

Pričakovani rezultati projekta: 

 • Razvit in vzpostavljen 1 nov produkt
 • Izvedenih 6 delavnic
 • Izvedenih 6 interpretacijskih sprehodov
 • Izveden 1 prenos tradicionalnega znanja in izdelanih 12 pokrival
 • Izvedena 1 novinarska konferenca in 1 festival dediščine
 • Posnet in predstavljen 1 dokumentarni film o dediščini

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Prispevki o projektu:

Operacija »Pokrivala na Notranjskem«

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – iskanje virov in pripomočkov za izdelavo polhovk

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – Klobučarstvo na Notranjskem

Operacija »Pokrivala na Notranjskem« – Polhove kože kot dodaten vir preživetja

Vabila:

DELAVNICA IZDELAVE POKRIVAL IZ OVČJE VOLNE

DELAVNICA IZDELAVE POLHOVIH KAP

FESTIVAL POKRIVAL

INTERPRETACIJSKI SPREHOD NA TEMO »NOTRANJSKA POKRIVALA«

Izjava za javnost in medije: POKRIVALA NA NOTRANJSKEM NEKOČ IN DANES

SPLETNI PRIROČNIK: O NOTRANJSKIH POKRIVALIH

DOKUMENTARNI FILM “Pokrivala na Notranjskem”

PROJEKT: »Dediščina – turizem – šport«

Partnerji projekta:

 • VP – Mateja Peček
 • P1 – Janez Sterle
 • P2 – Javni zavod Snežnik
 • P3 – Društvo dolomitne lutke

Trajanje projekta: 01.06.2020 – 30.06.2021

Skupna vrednost projekta: 94.628,51 EUR, vrednost sofinanciranja EKSRP: 69.981,64

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Namen operacije

Operacija razvija nove oblike turističnih kapacitet, ki na programskem območju ne obstajajo (»kozolec«, ki je del kampa, ki je v izgradnji), na drugi strani podpira obnove obstoječih objektov v turistične apartmaje (obnova mansarde 300 let stare hiše v trškem jedru Starega trga pri Ložu). Praznih in zapuščenih objektov je na programskem območju veliko. S projektom želimo lastnikom zapuščenih objektov oz. zemljišč pokazati možnosti izkoristka le-teh, kako jih spremeniti v poslovno priložnost.

Aktivnosti operacije

V okviru operacije bo delno iz sredstev projekta obnovljen in opremljen kozolec Mateje Peček s 24 ležišči ter nakup solarnega paketa za proizvodnjo električne energije. Javni zavod Snežnik bo izvedel dvodnevni program Ex-Tempore z nočitvijo na »kozolcu« in dnevnimi aktivnostmi v občini Loška dolina.

Kot drugi novonastali turistični objekt s štirimi ležišči bo tudi preureditev mansarde 300 let stare hiše Janeza Strleta. Poudarek je na ozaveščanju gostov o zmerni uporabi vode, elektrike ter o pravilnem rokovanju z odpadki.

Organiziran bo dvodnevni športni tabor za otroke, Društvo dolomitne lutke pa bo oblikovalo dva interpretativnega sprehoda s poudarkom na čutenju gozdnega prostora – ter oblikovanje turističnega produkta »Živeti v gozdu«. Sočasno bodo za delavnice izdelana Pilotna izvedba z namenom testiranja novo oblikovanega produkta.

Glavni cilji projekta

 • Povezana in organizirana ponudba območja za skupni nastop na trgu – partnerstvo je bilo ustanovljeno tudi z namenom skupnega nastopa na trgu.
 • Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne. Prebivalci območja bodo tako imeli zgled, kako pristopiti k investiciji v obziru do varstvu okolja.

Pričakovani rezultati projekta

 • Izgradnja in obnova turističnih kapacitet; “kozolec” in apartma
 • Dvodnevne delavnice Ex-tempore
 • Dvodnevni športni tabor
 • Interpretativni sprehod
 • Nov turistični produkt “Živeti v gozdu”

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Izvedeni dogodki:

 Interpretativni SPREHOD “Živeti v Gozdu”

Pilotna izvedba turističnega produkta “Živeti v gozdu”

PROJEKT: »Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove«

Vodilni partner projekta: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram

Ostali partnerji projekta: Gozdarski inštitut Slovenije, Občina Bloke, Društvo dolomitne lutke

Trajanje projekta: 01.10.2020 – 30.09.2023

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Osnovni podatki o projektu:

Naziv projekta: »Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove«

Akronim: »Notranjski gozdovi«

Opis projekta:

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi – uvršča se na 3. mesto, gozdovi pokrivajo 57,7% celotnega površja države, predstavljajo edinstveno naravno dediščino ter nosijo ekološko, proizvodno in socialno vlogo za vse človeštvo. 

Pestre gozdne združbe in različne drevesne vrste so od nekdaj predstavljale izziv notranjskemu človeku pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na planotah Notranjske, ampak tudi osnovno surovino za izdelavo uporabnih pripomočkov za lažje življenje podeželskih ljudi na vseh področjih (pripomočki za gospodinjstvo, kmečko orodje, preživljanje prostega časa,….). S trženjem teh pripomočkov, pa je zagotavljal tudi dodatno možnost zaslužka.

Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti. Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo ter za razvoj podeželskega okolja.

S projektom ‘Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove’ želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Po metodi SAZU bomo, s pomočjo starejših lokalnih prebivalcev in mojstrov, opisali tehnike in veščine izdelave lesenih izdelkov, katerih temeljna surovina je notranjski les.  Nadalje bomo znanja izdelave prenesli na ciljne skupine, jih motivirali za izdelavo lesenih izdelkov z novo uporabno vrednostjo, katere bomo nato vključili v nove turistične produkte. S projektom želimo predstaviti gozd kot pomemben ekosistem. Pripravili bomo tudi interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarski inštitut Slovenije, ki je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za  lokalne interpretatorje/vodnike in  pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli poldnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom ‘Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe’). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda. 

Glavne aktivnosti projekta:

Vzpostavitev baze znanja in organizacija dogodkov za lokalne prebivalce: Izvedli bomo raziskavo o uporabi lesa na Notranjskem z namenom, da se identificirajo nosilci izročila. Tematsko se raziskava osredotoča na uporabo lesa domačih/notranjskih lesnih vrst, v vsakdanjiku notranjskega človeka, na različnih področjih življenja. Izvedeni raziskavi sledi dokumentacija tehnik in veščin izdelave lesenih izdelkov na Notranjskem in vzpostavitev javno dostopne baze znanj o uporabi lesa na Notranjskem.

Vzpostavitev učilnic v gozdu, usposabljanje in izobraževanje: V okviru projekta se bodo organizirala in izvedla izobraževanja in usposabljanja skupine notranjskih interpretatorjev za izvajanje novih storitev po metodi gozdne pedagogike. Izobraževanje in usposabljanje izvaja Gozdarski inštitut Slovenije – s tem se zagotovi izvajanje prenosa znanj s strani strokovnih institucij na lokalno, podeželsko okolje območja Las Notranjska. Vzpostavile se bodo nove storitve »učilnice v gozdu«, z opredeljenim pedagoško-andragoškim izobraževalnim programom. V sodelovanju s strokovnim partnerjem se bo pripravila interaktivna razstava ‘Notranjski gozdovi’, kjer se bodo predstavile domače lesne vrste in živalstvo v gozdu.

Oblikovanje novega produkta in mreženje: Oblikoval se bo nov produkt ‘Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove’. Oblikovanju sledi pilotna izvedba produkta.

Cilji projekta

1. Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju: partnerji v projektu bomo oblikovali nove, inovativne tematske storitve in doživljajski tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in tudi ponudbo območja Las Notranjska.

2. Povečati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine: preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkovbomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska. V dogodkih (delavnice in izobraževanja) se obravnavajo tematike varstva narave, trajnosti našega okolja, zmanjševanja virov globalnega segrevanja, aktivnega preživljanja prostega časa v naravi ipd., izhajajoč iz lokalnih temeljev in posebnosti območja Las Notranjska. 

3. Prispevati k ohranjenemu stanju okolja ter naravne in kulturne dediščine: projektne vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na ozaveščanju, varovanju tradicije in dediščine za zanamce. 

4. Povezati in organizirati ponudbo z območja za skupni nastop na trgu: projektni partnerji se bodo povezali, hkrati bodo k sodelovanju pristopali novi ponudniki.

Pričakovani rezultati projekta: 

 • Razvoj treh novih storitev
 • Vzpostavitev enega novega produkta
 • Izvedeni 2 izobraževanji
 • Izvedenih 6 delavnic
 • Izvedene 3 pilotne izvedbe novih storitev
 • Izvedena 1 pilotna izvedba novega tematskega produkta

Vabila projekta »PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE«

VABILO: Učilnice v gozdu, 9.8.2022

VABILO: »Učilnica v gozdu v Loški dolini«, 29.11.2022

VABILO: pilotni dogodek »Druge funkcije in uporabnost gozdov«, 29.12.2022

NOV PRODUKT – PO ZNANJE IN IZROČILO PREDNIKOV V NOTRANJSKE GOZDOVE

PROMOCIJSKI SPOT
TERENSKA ODDAJA
TERENSKA ODDAJA

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

PROJEKT : »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«

Vodilni partner projekta: Društvo dolomitne lutke

Ostali partnerji projekta: Zavod Jezerski hram Cerknica, Zavod Ars Viva, Občina Bloke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Osnovni podatki o projektu:

Naziv projekta: »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«

Akronim: »Raziskovalni turizem varuje in ohranja«

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Glavne aktivnosti projekta:

Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih naravnih vrednot na območju 3 občin. Z analizo se bo ugotovilo »ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi rezultatov analiz izbrana 1 jama.

Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami.

Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena.

Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Študijske ture bodo prilagojene ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska.

Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini.

Cilji projekta:

1. Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in ohranjanju narave: Cilj dosegamo z izvedbo ozaveščevalnih operacij in aktivnosti s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine (delavnice za predstavnike lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti, izobraževanja za lokalno prebivalstvo) ter medijsko promocijo varstva okolja, narave in kulturne dediščine širši populaciji preko aktivnosti (terenske oddaje, studijske pogovorne oddaje, novinarska konferenca, predstavitveni promocijski spot o novem produktu »raziskovalni turizem v podzemnih jamah«, priprava novega produkta “raziskovalni turizem v podzemnih jamah”)

2. Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: Cilj dosegamo z izvajanjem pilotnih aktivnosti: raziskave in ugotavljanje »ničelnega stanja« 6 podzemnih jam, čistilne akcije v podzemnih jamah (izboljšanje stanja okolja in naravne dediščine), priprava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za izbrano jamo ter posredovanjem tega modela in načrta odgovornim inštitucijam države, s čimer bo operacija prispevala tudi k bodočemu urejanju stanja in varovanja jam na območju LAS Notranjska, kot tudi širše v slovenskem prostoru.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Ohranjanje delovnih mest na podeželju
 • Novi produkti in storitve ter njihova promocija
 • Izobraževalne delavnice in študijske ture
 • Vključevanje ranljivih skupin
 • Čistilne akcije v podzemnih jamah
 • Strokovne raziskave podzemnih jam.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

OBRH-GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA , str.36: »RAZISKOVALNI TURIZEM V JAMAH NA NOTRANJSKEM VARUJE IN OHRANJA NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNO DEDIŠČINO«

»Raziskovalni turizem varuje in ohranja«

Prispeveki o projektu:

Primernost jame Golobina za razvoj raziskovalnega turizma

»Raziskovalni turizem varuje in ohranja« – 2.faza

VIDEO KONFERENCA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA:

Raziskovanje in evidentiranje jam – studijska tv oddaja
Načini obiskovanja jam – studijska tv oddaja
Varovanje in ohranjanje podzemlja – studijska tv oddaja
Raziskovanje in evidentiranje jam – terenska oddaja
Načini obiskovanja jam – terenska oddaja
Varovanje in ohranjanje podzemlja – terenska oddaja
Raziskovalni turizem varuje in ohranja – promocijski spot

PROJEKT: »Živa narava«

Vodilni partner projekta: Zavod Symbiosis

Ostali partnerji projekta: Zavod Jezerski hram, Društvo dolomitne lutke, Turistično gostinski center Jezerski hram d.o.o.

Osnovni podatki o projektu:

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, lastna sredstva partnerjev

Trajanje: 1.1. 2020 do 30.9.2021

Opis projekta

Območje LAS Notranjska obsega številne kraške fenomene in izstopa po površini zavarovanih območijin območij Natura 2000. Vendar tudi tu beležimo slabšanje ohranitvenega stanja habitatov in zmanjševanja populacij rastlin in živali. Ključni aktivnosti, s katerima lahko zaustavimo upadanje biotske raznovrstnosti sta informiranje in ozaveščanje. Eden od ključnih problemov, s katerimi se soočamo pri ohranjanju narave je, da je sodobna družba vse bolj odtujena od narave. To ni fenomenle mestnih okolij, temveč vse bolj tudi podeželskih, saj so prebivalci pogosto zaposleni v mestih in tudi na podeželju vse manj časa preživijo v naravi. Če želimo, da bodo ljudje razumeli prizadevanja za ohranjanje narave in bodo zato tudi pripravljeni spremeniti svoje vedenje, morajo naravo doživeti, jo opazovati in razumeti. Številne tuje študije kažejo, da ima igra v naravi pozitivne vplive na družbeno, čustveno, intelektualno in fizično dobrobit otrok. Prav tako možnost igre v naravi v otroštvu pomembno prispeva k oblikovanju okoljskih vrednot in naravovarstvenega vedenja. V projektu Živa narava bomo izvedli celovito ozaveščevalno kampanjo, s katero bomo okrepili zavedanje prebivalcev o pomenu ohranjene narave ter jih spodbudili, da si bodo vse generacije prizadevale za njeno ohranjanje. Projekt je skladen s ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, ki vključuje cilj ohranjanja okolja in narave s povečanjem ozaveščenosti prebivalcev območja .

Glavne aktivnosti projekta:

Raziskave odnosa do narave: javnomnenjska raziskava mnenja o naravi med prebivalci LAS Notranjska, intervjuji s starejšimi prebivalci, izbor starih slik in primerjava s stanjem narave danes.

Raziskava dvoživk: dvoživke so pomemben pokazatelj stanja v okolju, zato bomo v sklopu projekta ponovili celovit popis dvoživk na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Rezultate bomo lahko primerjali s preteklimi raziskavami, ki smo jih opravili med leti 2000 in 2009. Popis bomo izvedli s pomočjo članov Herpetološkega društva in prostovoljcev iz lokalnega okolja.

Ozaveščevalna kampanja: v sklopu kampanje bomo podnasloviliin na treh lokacijah predvajali film “The Project Wild Thing“, ki skozi zanimivo zgodbo prikazuje, kako pomembno je, da imajo otroci možnost preživljanja prostega časa v naravi. Za lokalne prebivalce bomo člani projektne skupine organizirali serijo predavanj o različnih tematikah s področja varstva narave. Pripravili bomo razstavo Narava, nekoč in danes, na kateri bomo predstavili stare in nove fotografije narave.

Doživetja v naravi: izvedli bomo 3 izlete za odrasle prebivalce, na katerih bo poudarek na spoznavanju vrst in njihovih življenjskih okoli ter pripravili še 6 drugih tras za izlete na območju LAS, ter jih na privlačen način predstavili na projektni spletni strani.

Igre v naravi: zasnovali bomo 10 iger za otroke ter v vsaki projektni občini organizirali dogodek za otroke v naravi. Delavnice so namenjene otrokom, pa tudi njihovim skrbnikom. Igre bomo predstavili tudi na spletu in jih popestril s kratkimi video posnetki postopkov izvedbe iger.

Cilji in glavni rezultati projekta:

 • Z javnomnenjsko raziskavo in vodenimi intervjuji bomo dobili jasen vpogled v odnos lokalnih prebivalcev do narave.
 • Popis dvoživk bo služil kot pokazatelj stanja v naravi, primerjava s preteklimi popisi pa bo omogočila oceno trendov.
 • Pričakujemo, da bomo pri lokalnih prebivalcih povečali okrepili razumevanje različnih tematik s področja varstva narave, na vodenih izletih pa bodo imeli lokalni prebivalci priložnost, da spoznajo in doživijo naravo, ki jih obdaja, in se aktivneje vključijo v njeno ohranjanje.
 • Z igrami v naravi bomo otrokom omogočili zabavno preživljanje prostega časa v naravi, ustvarjanju pozitivnih izkušenj in pridobivanju novega znanja o naravnih procesih.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

OBRH-GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA , str.28: »Živa narava«

Izvedeni dogodki:

Izlet »Živa in neživa narava na presihajočem Loškem polju«

SPLETNO PREDAVANJE »Viri pitne vode na Notranjskem«

Terensko PREDAVANJE »Spoznajmo medsebojne vplive žive in nežive narave«

PREDAVANJE »Ali je jamski človek ena od jamskih živali?«

PROJEKT: »Mobilno do znanja, kulture in družbe«

Vodilni partner projekta: Zavod Ars Viva

Ostali partnerji projekta: Društvo dolomitne lutke, Zavod Jezerski hram, Turistično društvo Bloke, Fractals; zavod za družbene inovacije

Osnovni podatki o projektu:

Trajanje operacije: 1.11. 2019 – 31.12. 2020

Skupna vrednost operacije: 65.001,81 EUR;

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.188,94 EUR

Cilji projekta

Na območju Notranjske z operacijo »MOBILNO DO ZNANJA, KULTURE IN DRUŽBE«, želimo z nakupom prilagojenega kombija za prevoz invalidov, starejših in drugih skupin doseči naslednje cilje:

1. Povečati mobilnost gibalno oviranih oseb, starejših in njihovih spremljevalcev ter družin, tako na področju turizma, izobraževanja, izletništva, druženja kot tudi v vsakodnevnem življenju (npr. prevozi do zdravnika). Na ta način želimo krepiti razvoj novih oblik programov, ki bodo spodbujali ukrepe aktivnega staranja ter spodbujali deprivilegirane ranljive skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa in vključevanju v družbo. Zato bodo v sklopu operacije razvite storitve, ki bodo spodbujale zdrav in aktiven življenjski slog in razvoj prostočasnih dejavnosti. Obenem želimo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in socialno aktivacijo skupin ter trajnost operacije, tudi z vzpostavitvijo inovativnih partnerstev (Deos d.d. – dom za ostarele Cerknica, Medgeneracijski center Stari trg pri Ložu, Tic Bloke). Povečati mobilnost in dostopnost do dogodkov ranljivih skupinh, ki so oddaljene od urbanih območji ali zaradi različnih dejavnikov nimajo možnosti prevoza do želenega cilja.

2. S ponudbo različnih dogodkov, izobraževanj, aktivnosti in storitev tudi izven urbanih območij bomo povečali pestrost in ponudbo dogodkov prilagojenih za različne ciljne skupine in potrebe le teh. Z izbranimi tematikami delavnic, izobraževalnih dogodkov in družabnih dogodkov ter dogodkov namenjenim ozaveščanju o varstvu okolja in ohranjanju kulturne in naravne dediščine bomo:

 • dvignili zavest o ohranjanju kulturne in naravne dediščine,
 • dvignili zavest o pomembnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe,
 • povečali socialno vključenost trenutno zapostavljenih skupin,
 • spodbudili ciljne skupine k aktivnemu preživljanju časa.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Video o projektu:

PROJEKT: »Z Valvasorjem po Notranjski«

Projekt Valvasor je partnerski projekt notranjskih nevladnih organizacij in društev ter občine.

Vodilni partner projekta: Zavod Jezerski hram

Ostali partnerji projekta: Društvo dolomitne lutke, Občina Bloke, Društvo ljubiteljev križne jame, Zavod Ars Viva

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 30.9.2021 

Z VALVASORJEM PO NOTRANJSKI: Nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Ukrep SLR:

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU NOTRANJSKE

Tematsko področje:

Razvoj osnovnih storitev

Predmet operacije je razvoj in oblikovanje novega integriranega turističnega tematskega produkta z dodano vrednostjo.

“Nove storitve in produkt temeljijo na zgodovinski osnovi, interpretaciji Valvasorjevega dela Slava Vojvodine Kranjske. Janez Vajkard Valvasor je v tem delu zelo natančno opisoval tudi današnjo Notranjsko: občine Cerknica, Bloke, Loško dolino. Naravne danosti, pokrajina, kulturna dediščina, ljudje, njihove šege in navade so ga tako pritegnile, da se je o njih obširno razpisal in jih preučil. Navdušil ga je Bloški izum za zimo, kot je sam poimenoval Bloške smuči, navdušili so ga gradovi, grad Šteberk tudi grad Lož v Loški dolini, še posebej pa ga je presunilo naravno čudo presihajoče Cerkniško jezero. Na podlagi opisa tega fenomena je izdelal tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta 1687 pa je postal tudi član takratne imenitne kraljeve družbe v Londonu Royal Society”.

Cilji projekta

1. Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju: v operaciji bodo partnerji oblikovali nove inovativne tematske storitve z dodano vrednostjo in nov integriran tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in posledično tudi ponudbo območja Las Notranjska.

2. Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine: preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska.

3. Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na ozaveščanju, varovanju dediščine za zanamce.

4. Povezana in organizirana ponudba z območja za skupni nastop na trgu: oblikovanje mreže za dolgoročno sodelovanje na področju trajnostnega turizma .

Glavne aktivnosti projekta:

Oblikovanje novega, integriranega tematskega produkta »Z Valvasorjem po Notranjski«:

 • Oblikovanje novih tematskih storitev z dodano vrednostjo in pilotna izvedba storitev
 • Oblikovanje novega integriranega tematskega produkta z dodano vrednostjo in plasiranje produkta na trg
 • Pilotna izvedba novega tematskega produkta Izvedba za ciljne skupine

Krepitev lokalne kulturne identitete – ozaveščanje in izobraževanje:

 • Izvedba brezplačnih tematskih dogodkov
 • Ozaveščanje za ohranjanje naravne in kulturne dediščine: varstvo kulturne dediščine, varstvo okolja, nove storitve z dodano vrednostjo, vključevanje ranljivih skupin v nove storitve – priprava/izvedba, aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

Mreženje ponudnikov v turizmu:

 • Povezovanje ponudnikov v turizmu.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Razvitih 5 novih osnovnih storitev z dodano vrednostjo
 • Vzpostavljena 1 mreža sodelovanja
 • Izvedenih 16 ozaveščevalnih dogodkov
 • Izvedenih 6 pilotnih aktivnosti
 • Izvedena 1 interaktivna tematska razstava

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt z Valvasorjem po Notranjski je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

“Za vsebino je odgovoren Zavod Jezerski hram. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.”

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

DOGODEK V OKVIRU OPERACIJE »Z Valvasorjem po Notranjski«

IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU OPERACIJE »Z Valvasorjem po Notranjski«

OBRH-GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA, stran 32: Nov inovativni tematski produkt za krepitev lokalne kulturne identitete ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

PROMOCIJSKI SPOT »Z Valvasorjem po Notranjski« :